Het college van zorgverzekeraars bepaalt welke aandoeningen wel en niet worden vergoed.

Let op: het gaat om het basis pakket, in een aanvullende verzekering kan het wel vergoed zijn, dus lees uw polis er op na.

college van zorgverzekeraars


Wat wordt niet vergoed?:
- Problemen met werk
- Problemen met relaties
- Aanpassingsstoornissen
- Psychosociale hulp
- Leerstoornissen
- Slaapstoornissen
- Specifieke fobie
- Psychoanalyse, neurofeedback, DBS, TMS.
- Psycho-somatische aandoening
- V-codes op as 1

Het is echter mogelijk dat bovenstaande zaken een gevolg zijn van een wel vergoede psychische aandoening, in dat geval wordt het wel vergoed.


Wat wel ?
- Zorg die gericht is op herstel of voorkoming van verergering van een psychische stoornis.
- Psychische stoornis wordt niet helder gedefinieerd, maar tussen de regels door kan men lezen dat bijvoorbeeld een depressie en een paniekstoornis (DSM-as1) daar onder wel vallen. 
- Diagnostische activiteiten worden wel vergoed.
- Over DSM-as2 wordt niet gesproken, althans wij kunnen het vooralsnog niet vinden. 
  Wij zijn van mening dat een persoonlijkheidsstoornis onder een ernstige psychische aandoening valt en verzekerd hoort te zijn.


Wij citeren van hun website:

"Verzekerde GGZ: Tot het pakket van de Zvw behoort in beginsel alle geneeskundige GGZ, als onderdeel van de prestatie geneeskundige zorg."
"TweedelijnsGGZ: Diagnostiek en specialistische behandeling van complexe psychische stoornissen. De betrokkenheid van een specialist (psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut) is nodig. 
Voor ernstigere psychische problemen kan een verzekerde terecht bij specialistische GGZ-aanbieders, zoals psychiaters, psychotherapeuten en GGZ-instellingen (psychiatrisch ziekenhuis/RIAGG). Een behandelvorm is bijvoorbeeld psychotherapie. De financiering van de tweedelijns geneeskundige GGZ gebeurt op basis van DBC's GGZ.

Geneeskundige GGZ omvat zorg, die de betrokken beroepsgroep tot het aanvaarde arsenaal van medische onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden rekent en die gericht is op herstel of voorkoming van verergering van een psychische stoornis. Onder herstel of voorkoming van verergering is het leren omgaan met de (gevolgen van een) aandoening begrepen, voor zover de interventie is gestructureerd, programmatisch is en zich richt op een specifiek geneeskundig doel. 
Begeleidingsactiviteiten die een onlosmakelijk onderdeel van de psychiatrische behandeling zijn, zijn aan te merken als geneeskundige zorg in de Zvw. Hiervan is sprake als deze activiteiten voortvloeien uit het behandelplan, noodzakelijk zijn om het behandeldoel te bereiken, worden aangestuurd door de behandelaar en er terugkoppeling plaats vindt naar de behandelaar. Voor het uitvoeren van deze activiteiten is deskundigheid op het niveau van behandelaar (medisch, paramedisch, gedragswetenschappelijk, vaktherapeut e.d.) nodig. 
Ook chronische psychische zorg kan onderdeel zijn van geneeskundige zorg. 
Als een behandelaar naast zijn behandeling ook begeleiding nodig acht op het niveau van een behandelaar dan dient multidisciplinaire zorg te worden ingezet. Begeleiding vanuit de AWBZ behoort dan niet tot de mogelijkheden.